Welcome Civil Military Coordination Office Jaffna
     To be an effective instrument to the Government Endeavour to cultivate national harmony in Jaffna Peninsula through uplifting the physical quality of life and spiritual values of the people.

 
 
Civil Affairs and Public Relatio
7 jk úchndyq mdn, frðfïka;=fõ fin¿ka jeäysá oskh —Ydka;s ks,dhï˜ ys jeäysáhka iu. .; lrhs
^2012-10-09 10(15(22&

lhs;äys —Ydka;s ks,dhï˜ ^jeäysáhka i|yd jq rcfha ksjyk& ys Ôú;fha yqol,d ie|E iuh f.jd ouk fcHIaG mqrjeishka ne,Su i|yd miq.sh i;sfha Èkl ;E.s fnda. /f.k tys .sh 7 jk úchndyq mdn, frðfïka;=jg wh;a fin¿ka tu Èkh jeäysáhka iu. i;=áka .; l<y'

óg m%:u iema;eïn¾ ui 28 jk Èk mej;s ;j;a jevigyklÈ 7 jk úchndyq mdn, frðfïka;=fõ fin¿ka —Ydka;s ks,dhï˜ ksjyk yd wjg m%foaYh msßisÿ lsÍfï ld¾Hhl ksr; úh' j,a me<Eá bj;a fldg c,h /f|k ;eka f.dv lr tu m%foaY ukdj ilia lsÍug Tjqyq lghq;= l<y'

cd;Hka;r jeäysá Èkh ixfla;j;a lrñka Tlaf;dan¾ ui 02 jk Èk 523 n<fiakdêm;s l¾k,a tï'ví'ta'ta' úfÊiqßh uy;d" 7 jk úchndyq mdn, frðfïka;=fõ wKfok ks<Odß ¨;s;ka l¾k,a ví'tï'tka'fla'ä' nKavdr uy;d iy fin¿ka tlaj fuu jeäysá ksjyfka ixpdrhl fhfoñka fkajdisl jeäysáhka fj; úfYaI Èjd wdydr fõ,lska ix.%y lsÍug lgqhq;= fhdod ;sì‚'

m%S;shg m;a jeäysáhka cd;Hka;r jeäysá ÈkfhaÈ ;uka iu. .; l, fin¿kag ish wdYs¾jdoh msßkeuQy'


Email This Page To:
Your Name: Sender Email:
isxy, mqj;a tl;=j
Welcome Civil Military Coordination Office Jaffna


| NEWS ARCHIVE | GEOGRAPHY | CIVIL ADMINISTRATION | TOUR GUIDE SERVICE AND HISTORICAL PLACES IN JAFFNA ||

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to www.cimicjaffna.lk
Copyright © 2010 Security Forces Headquarters, Jaffna