Welcome Civil Military Coordination Office Jaffna
     To be an effective instrument to the Government Endeavour to cultivate national harmony in Jaffna Peninsula through uplifting the physical quality of life and spiritual values of the people.

 
 
Civil Affairs and Public Relatio
fi,ajmqrï iy fhda.mqrï <uqka fj; hqO yuqodfjka k;a;,a ;Hd.
^2012-12-25 10(50(12&

2012 jif¾ k;a;,a Wodj;a iuÕ foieïn¾ ui 22 Èk 51 jk fiakdxl uQ,ia:dkh Bridge of Hope keu;s wd.ñl ixúOdkh iuÕ tlaj Wreïmsrdhsys fi,ajmqrï iy fhda.mqrï .ïudkj, <uqka fjkqfjka k;a;,a W;aijhla mj;ajk ,È'

fi,ajmqrï WohiQßhka m%cd Yd,dfjys mej;s fuu W;aijfhaÈ .ïudk foflys ore oeßhka 120 fofkl= fj; mdi,a WmlrK" mdjyka iy wfkl=;a w;HdjYH øjH wvx.= tlla re' 3500la muK jákd ;Hd. md¾i,a hqO yuqodj u.ska ,nd fok ,È' W;aijhg iyNd.s jQ iEu wfhl=gu flá wdydr fõ,la iys; f;a meka ix.%yhla 51 jk fiakdxlh u.ska ixúOdkh fldg ;sìks'

.re ,d,a jekav¾fjda,a msh;=ud" hdmkh ì,Sj¾ia foajia:dkfhys .re tA' wrefuhskdh.ï msh;=ud" fiakdxldêm;s ì%f.aäh¾ pkaok pkaok .=Kj¾Ok uy;d" fi,ajmqrï .%du ks<Odß fi,ajYdka;srka uy;d" yuqod idudðlhka iy m%foaYjdis ck;dj fuu wjia:djg iyNd.s jQy'


Email This Page To:
Your Name: Sender Email:
isxy, mqj;a tl;=j
Welcome Civil Military Coordination Office Jaffna


| NEWS ARCHIVE | GEOGRAPHY | CIVIL ADMINISTRATION | TOUR GUIDE SERVICE AND HISTORICAL PLACES IN JAFFNA ||

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to www.cimicjaffna.lk
Copyright 2010 Security Forces Headquarters, Jaffna